Whistleblowing – ochrana oznamovatelů

Oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Co je oznámení?

Oznámením se rozumí ústní či písemné oznámení fyzické osoby, jehož obsahem jsou informace
o možném protiprávním jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností. Oznámením nejsou řádné nebo mimořádné opravné prostředky, žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti, námitky, stížnosti podle jiných právních předpisů, žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ani občanskoprávní, obchodněprávní nebo pracovněprávní podání.

Kdo může být oznamovatelem?

Každá fyzická osoba, která oznámí nebo zveřejní informace o porušení právních předpisů, jež získala v souvislosti s činnostmi souvisejícími s prací. Oznamovateli mohou být zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, brigádníci, smluvní dodavatelé zajišťující plnění dodávek, služeb, stavebních prací nebo obdobného plnění a jejich zaměstnanci.

Kdo je povinným subjektem?

Povinným subjektem je společnost WIEDEN s.r.o., která je povina zřídit vnitřní oznamovací systém a určit příslušnou osobu.

Právní úprava

Ochrana oznamovatelů je komplexně upravena zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a zákonem č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů.

 

Představení interního Oznamovacího systému:

1.Společnost WIEDEN s.r.o. má zavedený vnitřní oznamovací systém, který umožňuje zaměstnancům a případně i externím stranám nahlašovat možná protiprávní jednání.

2.Systém je nastaven tak, aby zaručoval důvěrnost a ochranu osobních údajů oznamovatelů.

Jména a role příslušných osob pro přijímání Oznámení:

1.Příslušná osoba určená zaměstnavatelem na plnění zákonných povinností je Petra Votýpková.

2.Tato osoba je odpovědná za přijímání, posuzování oznámení a navrhování opatření.

Způsoby, jakými lze Oznámení podat:

1.Písemně: Oznámení lze podávat poštovní zásilkou adresovanou zaměstnavateli na adresu sídla k rukám příslušné osoby nebo e-mailem na speciální e-mailovou adresu oznam.to@wieden.cz.

2.Ústně: Ústní oznámení musí být příslušnou osobou zaznamenána formou zvukové nahrávky (souhlas oznamovatele vyžadován) nebo písemného záznamu.

3.Osobně: Na žádost oznamovatele je příslušná osoba povinna přijmout oznámení i osobně v přiměřené lhůtě, maximálně však do 14 dnů od požadavku.

 

Poučení o vědomě nepravdivém oznámení

Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, za což lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.